ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 1 พ.ค. 2564
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
***เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จึงขอเลื่อน
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน จากที่แจ้งไว้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
จะบรรเทาลง โรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2564,17:26   อ่าน 498 ครั้ง