ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท จันทรโชติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายหวังจันทร์ ยิ้มวิไล
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ สุวรรณนาวิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม โกษาเวียง
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐ สำเร็จวาณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้แทน กทม.
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ เอี่ยมสาลี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนุกูลสารกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสอิ้ง สุทธิแสวง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุบิน เสมียนรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร อินทสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ เกษประดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต หมั่นหาผล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ สอนดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.อ้อมเดือน สดมณี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศ เดชผดุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน