ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการให้บริการด้านการศึกษาแก่บุตรหลาน ที่อาศัยอยู่ในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าและบริเวณใกล้เคียง โดยดำเนินการก่อสร้างตึก 3 ชั้น โครงการ 27  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 5 ห้องในที่ดินของการเคหะแห่งชาติ เนื้อที่ 9 ไร่ เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2526 และได้ส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2529 

ปีการศึกษา 2528 ประชาชนได้ย้ายเข้ามาอาศัยในเคหะชุมชน-ร่มเกล้าเป็นจำนวนมากและ ได้ส่งบุตรหลานที่ติดตามมาไปเรียนที่โรงเรียนวัดปากบึง สำนักงานเขตลาดกระบังได้พิจารณาเห็นว่านักเรียนต้องเดินทางไปเรียนระยะทางไกล  ประกอบกับขณะนั้นโรงเรียนกำลังดำเนินงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่มีห้องเรียนบนชั้นที่ 2  พอที่จะให้นักเรียนใช้เรียนได้ จึงได้มีบันทึกรายงานไปยังสำนักการศึกษาขอเปิดทำการเรียนการสอนและได้อนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2528 ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6