สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุดาวรรณ สุขศรีใส
ครูพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรรณิกา นาคะโคตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบุญสิริ เพชรกระโทก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเนตรนภา พร้อมพันธุ์ดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวทิพวิมล โพธิ์วัด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวมาริสา กลั้นกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางลักษณาวดี กิ่งพรมภู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวลักษิกา เมยประโคน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวสุชานาถ ก้องเวหา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8

ว่าที่ ร.ต.หญิงสมประสงค์ วงศ์คำจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9

นางสุพรรณี รัตนวิสุทธิชูกูล
ครูพิเศษ

นางสาวชุติกาญจน์ ยะรังวงษ์
ครูพิเศษ

นางสาวพรภิมล ระวังการ
ครูพิเศษ