ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรรณิกา นาคะโคตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวบุญสิริ เพชรกระโทก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเนตรนภา พร้อมพันธุ์ดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางชัญญพัชร์ จอมสืบวิสิฐ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวชุติกาญจน์ ยะรังวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวสุชานาถ ก้องเวหา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางสุดาวรรณ สุขศรีใส
ครูพิเศษ

นางสุพรรณี รัตนวิสุทธิชูกูล
ครูพิเศษ