เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิลาวรรณ กองทุน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ