ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
     ภายในปี 2559  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  บุคลากรมีคุณภาพ นักเรียนดี เก่งและมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยนวัตกรรมเทคโนโลยี  การมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมมชน


ปรัชญา
     ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามศักยภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล