วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
     โรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการ บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบุคลากรมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐษนความเป็นไทยและหลักเศรษกิจพอเพียง
 
ปรัชญา
     คุณธรรมทำให้คนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน