สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศุภกานต์ เดชผดุง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรอุมา รัตนกุญชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภนิดา มันตะสูตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวเทเวศ ภู่ประกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาววงเดือน เพ็ญเนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอำนวย โชติประเดิม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายสุริยา ผลาเหิม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายรักชาติ ทีพารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาวสุรีรัตน์ กันภัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวสุชาดา เกษประดิษฐ์
ครูพิเศษ

นางนิรัตน์ จันทรังษี
ครูพิเศษ

นายสุรพล มุทะสิน
ครูพิเศษ

นายประมินทร์ ตั้งมี
ครูพิเศษ

นางจุรีพร ชินจิรัฐติกาล
ครูพิเศษ