ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศุภกานต์ เมธาพงศ์บริบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพรภิมล ระวังการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเทเวศ ภู่ประกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาววงเดือน เพ็ญเนตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายสุริยา ผลาเหิม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายรักชาติ ทีพารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางนิรัตน์ จันทรังษี
ครูพิเศษ

นายสุรพล มุทะสิน
ครูพิเศษ