เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
              เพลงมาร์ชโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

    เคหะชุมชนลาดกระบังชื่อดังสนั่น เราประกันคุณภาพการศึกษา
ชุมชนร่วมสร้างหลักสูตรพัมนา หมอภาษาขึ้นชื่อระบือไกล
เราสืบสานวัฒนธรรมไทยเด่น ทุกคนเ้น้นคุณธรรมนำนิสัย
นักเรียนล้วนเป็นเด็กดีมีวินัย ประชาชนร่วมใจดำเนินงาน
สีชมพูดูเด่นเป็นสง่า คือสีตราสัญลักษณ์ความอ่อนหวาน
ดอกแก้วหอมบริสุทธิ์งามตระการ เป็นสื่อสารแห่งความรักสามัคคี
การกีฬาเลื่องลือชื่อปรากฎ เกียรติยศสูงค่าสง่าศรี
ลูกเคหะชุมชนทุกคนดี เพชรเม็ดนี้สูงค่าฟ้าเมืองไทย