ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวประกอบ สายสีทอง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางทิพย์รัตน์ วลีเกียรติกุล
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวนิตยา เขียวมนต์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวโสภา หนูเอียด
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวชุติมา วุฒิวัย
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวดวงหทัย วงษ์ภู่
พี่เลี้ยงเด็ก

นางนาฎญา แจ่มวิถีเลิศ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางกมลทิพย์ ร้ำรวย
พี่เลี้ยงเด็ก