ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเกษรา คำภาพักตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิตยา ภูสิงห์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวฐิตารีย์ ศรีดามาตย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายนิกร พละพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวเนาวรัตน์ เพชรชู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางอัจฉราพร เที่ยงงามดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/9

นายประมินทร์ ตั้งมี
ครูพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.หญิงสมประสงค์ วงศ์คำจันทร์
ครูพิเศษ

นายพีระยุทธ เพ็ชรพิชัย
ครูพิเศษ

นายสุวัชธีร์ ทองพูล
ครูพิเศษ