สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวประภาภรณ์ พันธุ์งาม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเพชราภรณ์ รุณใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิธันยา เจริญราช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิตยา ภูสิงห์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุพัตรา ภิรมเชย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวหทัยรัตน์ โคตรพรหม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวกุสุมา ศรีสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวจุฑาทิพย์ วรชิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางอัจฉราพร เที่ยงงามดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

นายฐิติพงษ์ ไหวดี
ครูพิเศษ

นายพีระยุทธ เพ็ชรพิชัย
ครูพิเศษ

นางสาวเนาวรัตน์ เพชรชู
ครูพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมจิตย์ นามวิลา
ครูพิเศษ