พนักงานสถานที่

นายสุนันท์ เอี่ยมสาลี
พนักงานสถานที่

นายชูชาติ งามประเสริฐ
พนักงานสถานที่

นางพรทิพย์ เอี่ยมสาลี
พนักงานสถานที่

นายสอระนา กริสและ
พนักงานสถานที่

นางสุภินดา กริสและ
พนักงานสถานที่

นายชาญ เถาแตง
พนักงานสถานที่

นายรุ่งฟ้า พุดแดง
พนักงานสถานที่

นางสาวสวัสดิ์ สมทิพย์
พนักงานสถานที่