ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
     เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จึงกำหนดเป้าหมายภารกิจการพัฒนาในช่วงแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา  2555 - 2559  ดังนี้
     1.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กรสามารถเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
     2.  จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพสามารถเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
     3.  พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
     4.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งคุณภาพนักเรียนได้รับการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ  มีผลการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมารฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
     5.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
     6.  มุ่งความสำเร็จสูงสุดในงาน (Best Practice)  ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากชุมชน