พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
 
 
พันธกิจของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
     1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกระบวนการดำเนินการดานการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถเป็นระดับโรงเรียนคุณธรรมและความดีสากลเพื่อยกระดับโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างได้
     2. พัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
     3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     4. มุ่งความสำเร็จสูงสุดในงานให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน