ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวณี แสงหิรัญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล นวลหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสัย บุญลาภรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย คร้ามวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ รวยอารีย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศ เดชผดุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ ตรงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน