ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนเรศ เดชผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสรี สว่างศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอัมพร เสนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางพิชชาพร ทับทิมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกัลยา วนาวงศ์สกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน