สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอุบลรัศมี มุทะสิน
ครูพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางจินตนา วานานวงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวธัญชนก เจริญธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางดวงจันทร์ ไหวดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวประภาภรณ์ มุตตามระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรำพัน จำปาศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางรัฐภรณ์ งามแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางอรพิน เจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสุดา สุขไมตรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาววณิชยา ใจเร็ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/9

นายภูพิงค์ พุทธานี
ครูพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.ประมุข รัตนวิสุทธิชูกูล
ครูพิเศษ

นางสาวกุลภาภร อินจำปา
ครูพิเศษ

นางวนิดา พนมเริงศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวหนึ่งฤทัย ฤทธิ์เดช
ครูพิเศษ