สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายชยินทร พุทธิสาร
ครูพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอัมพร สวัสดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

บุญรอด ไชยศรีษะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาววนิดา อยู่คง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายธรรมบูชา จันทะบุดดา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนภัสพร ศิริกาญจนาภัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางภัคจิรา สกุลณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวจอมขวัญ ภาสดา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาววานิช ทูลธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวสุพัตรา ไทยวงษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวปัญณพัชร์ พรหมเมศร์
ครูพิเศษ

นายกมล สุขไมตรี
ครูพิเศษ

นางสาวทิชานันท์ อนุพันธ์
ครูพิเศษ

นางสาวบุณยนุช ปริมปรัชญ์
ครูพิเศษ