ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายบุญรอด ไชยศรีษะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางนภัสพร ศิริกาญจนาภัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางอัมพร สวัสดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพัตรา ไทยวงษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายชยินทร พุทธิสาร
ครูพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายกมล สุขไมตรี
ครูพิเศษ

นางสาวทิชานันท์ อนุพันธ์
ครูพิเศษ