สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจันทร์เพ็ญ คุ้มพร้อม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภัทรนิษฐ์ ธรรมสิทธิพงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางรัชนี หวานใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววัชรา บุญอนงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายนพดล สมจิตย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางภาณุมาศ วงศ์คำจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางมยุรี แก้วขาว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวสมรจิตร วิสูตรรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางคุณัญญา จีนเพ็ชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

นายนเรศ จีนเพ็ชร
ครูพิเศษ

นางสาวน้ำผึ้ง วงศ์ดาว
ครูพิเศษ

นายพสธร จันทร์สอาด
ครูพิเศษ

นางสาวอำภา บุตรทอง
ครูพิเศษ