ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจันทร์เพ็ญ คุ้มพร้อม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรัชนี หวานใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววัชรา บุญอนงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางคุณัญญา จีนเพ็ชร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวเนวลินด์ พิลาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวสมรจิตร วิสูตรรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นายนเรศ จีนเพ็ชร
ครูพิเศษ

นางสาวน้ำผึ้ง วงศ์ดาว
ครูพิเศษ