ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางสาววริษฐา อภิญดา
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาววิจิตรา อรุแก่นทราย

นางสาวธารารัตน์ ทองเหลือง