การศึกษาพิเศษ

นางสาววริษฐา อภิญดา
ครูการศึกษาพิเศษ
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาววิจิตรา อรุแก่นทราย
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวธารารัตน์ ทองเหลือง
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวชุติมณฑ์ น้อยทา