ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเรียนแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง ปีการศึกษา 256
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองที่ต้องการย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 1 พ.ค. 2564
ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4)
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่3)