ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นอนุบาล

นางอุบลรักษ์ แก้ววิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางปริศนา อรัญนารถ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวกรรณิการ์ อ่านเขียน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางจันทิมา หิรัญวสิทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวกุลธิดา ตาลประเสริฐ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางทัศนียา บัวผัน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวสุวรรณี สุดทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางธันย์รดา บุญเสริม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4