สายชั้นอนุบาล

นางอุบลรักษ์ แก้ววิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางปริศนา อรัญนารถ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางจันทิมา หิรัญวสิทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวกุลธิดา ตาลประเสริฐ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางทัศนียา บัวผัน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุวรรณี สุดทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางธันย์รดา บุญเสริม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4