ภาพกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – ยุวกาชาด (DAY CAMP) ระดับชั้นประถมชั้นปีที่ 1 – 6
(วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครู ร่วมกันจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ – ยุวกาชาด (DAY CAMP) ระดับชั้นประถมชั้นปีที่ 1 – 6 ระหว่างวันที่ 5-20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงามและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:56   อ่าน 16 ครั้ง