ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565)
***นายวิรัตน์ ตรงแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีความหลากหลาย มีความท้าทายและน่าสนใจ ภายในกิจกรรมมีการแสดงละครวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเกิดสุริยุปราคา มอบเกียรติบัตรนักเรียนร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ STEM และมีการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มีจำนวนทั้งหมด 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,13:06   อ่าน 30 ครั้ง