ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565
***โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับ "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565
1. นางสาวภัทรนิษฐ์ ธรรมสิทธิพงศ์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาววัชรา บุญอนงค์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
3. นางนิรัตน์ จันทรังษี : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
4. นางสาวปัญณ์ณพัชร์ พรหมเมศร์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมจิตย์ นามวิลา : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วันที่ 23 ส.ค. 65 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร "ครูดีเด่น" ระดับกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 303 คน จาก 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยคัดเลือกจากเครือข่ายโรงเรียน 80 เครือข่าย 50 สำนักงานเขต เพื่อสะท้อนผลจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในการจัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ให้นักเรียนมีความสนใจ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่นักเรียน ในการนี้นายเกรียงไกรฯได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการที่จะพัฒนาการสอนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม โดยมีนางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์และศึกษานิเทศก์ร่วมในพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น 2B อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,13:10   อ่าน 20 ครั้ง